Disiplin Yönergemiz

TükoDer İzmir

TÜKODER DİSİPLİN KURULU YÖNERGESİ

AMAÇ
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Tüketiciyi Koruma Derneği - TÜKODER’in Genel Merkez Disiplin kurulunun; kuruluş, çalışma, yetki ve görevleri ile disiplin cezalarını düzenlemektedir.
KAPSAM
Madde 2- Bu yönergenin düzenlediği Disiplin Kurulu, Tükoder Genel Merkez Disiplin Kurulu olarak belirtilmiştir.
DAYANAK
Madde 3- Bu yönerge, Genel hukuk, Uluslararası Sözleşmeler, Tüketiciyi Koruma Derneği Tüzüğü, Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Merkez Kongre Kararları dayanak alınarak hazırlanmıştır.
DİSİPLİN VE DEMOKRASİ
Madde 4- Tüketiciyi Koruma Derneği’nde üye ve yöneticilerin eleştiri hakları demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu hak, dernek üyeleri arasında ve dernek toplantı ve alanlarda kullanıldığı sürece disiplinsizlik olarak nitelendirilemez.
DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU
Madde 5- Disiplin kurulu, Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Merkez Genel Kurul’u tarafından, gizli oy, açık sayımla seçilen Beş Asil, Beş Yedek üyelerden oluşur. [ TÜKODER tüzüğü, madde 15,1]
Merkez Disiplin Kurulu seçildikten sonra, en geç 30 gün içinde toplanarak üyeleri arasından bir kişiyi Disiplin Kurulu Başkanı olarak seçer. Herhangi bir nedenle asil üyelikleri düşen üye yerine sırası ile yedek üyeler göreve çağırılır.
DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 6- Disiplin Kurulları;
a)- Tüketiciyi Koruma Derneği’nin amaç ve ilkelerine, Tüzüğüne, Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket ettiği öne sürülen üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, iddia kanıtlanırsa ilgiliye bu yönergede belirtilen cezalardan uygun olanını verir,
b)-  Disiplin Kurulu, kovuşturma sürecinde, yürütme ve denetleme kurullarını bilgilendir[ebil]ir,
ç)- Gerekli yazışmaları yapar,
d)- Genel Kurula rapor verir.
YÖNETİCİ VE ÜYELERİN DİSİPLİNLE İLGİLİ GÖREVLERİ
Madde 7- Derneğin Genel Merkez ve Şube yöneticileri, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri ve diğer tüm üyeler, Disiplin Kurulunun soruşturmasını kolaylaştırmak ve istenilen belgelerin derlenmesine yardımcı olmakla yükümlüdür. Disiplin Kurulunun yapacağı harcamalar dernek bütçesinden karşılanır.
DİSİPLİN KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI
Madde 8- Disiplin Kurulu, kendisine çözümlenmesi için ulaştırılan bir sorun olması halinde, hemen; Bunun dışında gerekli gördüğü zamanda ve zaman aralığında toplanır. Şu kadar ki, yılda  en az bir kez toplanır
Kurul ayrıca, Başkanının ya da kurul üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.
DİSİPLİN KURULLARININ TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI
Madde 9- Disiplin Kurulu, Kurul üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile de karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyununun olduğu tarafın kararı geçerli olur.
DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURU
Madde 10- Disiplin suçunun oluştuğu kanısını taşıyan üyeler, yöneticiler, yürütme kurulları ve denetleme kurulları, şikayet edilecek üyenin bağlı olduğu şubeye veya Merkez Yönetim Kurulu’na doğrudan ve yazılı olarak baş vururlar.
Şikayet edilecek kişi Merkez Yönetim, Merkez Denetim ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi ise şikayet yazılı olarak direk Disiplin Kuruluna yapılabilir.
İşlendiği andan itibaren 1 yılı geçmesi halinde, fiiller şikayet konusu edilemez, soruşturulamaz.
Şikâyet başvurularına, varsa, disiplin kurullarının soruşturmasını kolaylaştıracak belgeler eklenir.
BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER
Madde 11- Soruşturma: Disiplin kuruluna usulüne uygun yapılan başvuru üzerine, Kurul Başkanı, üç gün içinde, Disiplin Kurulu Üyelerinden birisini, ya da, kendisini raportör olarak görevlendirerek ilk soruşturmayı yapar. 
Raportör, Şikâyetle ilgili bilgi ve belgeleri toplar, Şikâyet edenin, edilenin ve varsa tanıkların yazılı/sözlü ifadelerine başvurur. Raportör, şikâyet dosyasını, yazılı/sözlü raporu ile birlikte, 15 gün içinde Disiplin Kurulu Başkanına verir. Şikâyet ve inceleme konusunun haklı nedenlerle uzaması ve istemesi halinde, Raportöre ek bir 15 günlük süre daha verilebilir.
Madde 12- Kovuşturma / Kovuşturmaya gerek olmadığı kararı: Başkan, Raportörden gelen disiplin dosyasını görüşmek üzere, Disiplin Kurulunu en geç 15 gün içinde toplantıya çağırır. Kurul, toplanan delilleri inceleyerek ve Raportörü dinleyerek, disiplin cezasını gerektiren bir durum olmadığı kanaatiyle Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebileceği gibi; Kovuşturma açılması kararı vererek toplantıya devam edebilir.
Madde 13- Duruşma yapılması: Şikâyet edilenin isteği üzerine veya Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde, toplantı duruşmalı olarak yapılabilir.
Duruşma tutanağı, başkanın görevlendirdiği bir üye tarafından tutulur. Duruşmadan önce veya duruşma dışında dinlenilen kimselere ait tutanakların ve belgelerin, duruşmada okunması zorunludur.
Şikâyet edilen, Disiplin Kurulu üyesi ise, bu üye, şikâyetle ilgili toplantılara katılamaz. Bu oturumlar için geçici olarak sıradaki yedek üye çağrılır.
SAVUNMA HAKKI
Madde 12- Şikâyet edilene savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma için şikayet edilene 10 gün süre verilir. Bu süre soruşturma evrakının kendisine tebliği ile başlar.
Disiplinin Kurulunun yazılı savunma talebine süresi içerisinde geçerli bir mazerete dayanmadan savunma vermeyenler hakkında, eldeki verilere göre karar verilir.
KARARLARIN YAZILMASI VE TEBLİĞİ
Madde 13- Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza kararlarında gerekçe açıkça yer alır. Gerekçeli bu kararlar karar defterine yazılır. Karar defterine yazılan kararlar en geç 10 gün içerisinde şikâyetçiye, şikayet edilene ve şikayet edilenin bağlı olduğu yürütme kuruluna da tebliğ edilir.
İTİRAZ HAKKI
Madde 14- Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı, yapılacak İlk Genel Merkez Genel Kurulu’nda itiraz edilebilir. Genel Kurulun verdiği karar kesindir. Genel Kurul’un kararına karşı, mahkemeler yoluyla itiraz edilebilir. Aksine bir karar verilmedikçe, açılan dava, mahkemelere yapılan itiraz, Disiplin Kurulu Kararının uygulanmasını durdurmaz
DİSİPLİN CEZALARI
Madde 15- Üyelere verilecek disiplin cezaları:
a)- Uyarı,
b)- Kınama,
c)- Geçici olarak üyelikten çıkarma,
ç)- Üyelikten kesin çıkarma.
UYARI CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
Madde 16-
a) Üyenin, yöneticilik ve üyelikten doğan görevleri ile üzerine aldığı diğer görevleri gerektiği şekilde yerine getirmemesi, görevini aksatması hallerinde.
b) Genel Kurullar tarafından seçilen organlarda yer alan üyelerin toplantılara katılmamayı alışkanlık haline getirmesi, durumlarında yazılı olarak uyarı cezası verilir.
KINAMA CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
Madde 17-
a) Uyarı cezası alan bir üye, bu cezaya rağmen aynı fiilleri sürdürmesi,
b) Dernek organları tarafından usulüne uygun verilen görevin üye tarafından aksatılması,
c) Genel Kurullar tarafından seçilen organlar arasında yanlı davranması hallerinde, Kınama cezası verilir.
GEÇİCİ OLARAK ÜYELİKTEN ÇIKARMAYI GEREKTİREN FİİLLER
Madde 18-
a) Kınama cezası alan bir üyenin, bu cezaya rağmen fiilini sürdürmesi,
b) Dernek etkinliklerini engelleyen fiillerde bulunulması,
c) Derneğe ait yerlerde, dernek görevleri sırasında ve dernek faaliyet alanlarında, dernek üyelerine, Genel Kurullar tarafından seçilmiş organlarda yer alan üyelere hakaret, küfürlü sözler ve fiili saldırıda bulunulması,
d) Toplumda derneğe karşı algıyı olumsuz etkileyecek etik olmayan davranış ve tutumlarda bulunulması,
e) Görev yaptığı birimde örgüt içi demokrasinin işlemesini engelleyici fiillerde bulunulması,
f) Yönetim kademesinde bulunan üyelerin Mobbing fiillerinde bulunulması, hallerinde, fiilin ağırlığına göre üyelikleri bir ay ile altı ay arasında, geçici olarak sonlandırılır. Geçici olarak çıkartılma cezası alan üyeler bu süre bitene kadar dernek faaliyetlerinde bulunamazlar.
ÜYELİKTEN KESİN OLARAK ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
Madde 19-
a) Üyenin geçici olarak üyelikten çıkarma cezası almasına rağmen, aynı fiilleri sürdürmesi,
b) Derneğin maddi ve manevi varlığını kişisel çıkarları için kullanma fiillerinde bulunulması,
c)  Dernek parasının zimmete geçirilmesi,
d) Dernek evrakları üzerinde sahtecilik yapılması,
e) Kadına yönelik her türlü şiddet içeren fiillerde bulunulması,
f) Tecavüz ve cinsel taciz fiillerinde bulunulması,
g) Çocuk istismarı veya çocuğa şiddet fiillerinde bulunulması,
h) Dernek faaliyetleri ve yöneticiler aleyhinde faaliyette bulunma,
ı) Her türlü ayrımcı söylem ve eylemlerde bulunulması (etnik, ırkçı, mezhepçi ve cinsiyetçi) hallerinde dernek üyeliğine son verilir. Dernek üyeliğinin sona erdiği hallerde seçilmiş olsa dahi tüm kurul, organ ve yönetici üyelikleri de sona erer.
TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR
Madde 20- Disiplin Kurulları;
a)- Karar defteri,
b)- Gelen-giden evrak kayıt defteri(İlgili disiplin kurulunun havale etmesi kaydıyla yürütme kurulu ile birlikte tutulabilir)
Madde 21- Bu yönerge Dernek tüzüğümüzün 15.2.6 maddesi gereğince düzenlenmiş olup; 30.06.2019 tarihinde yürürlüğe girer.