TükoDer İzmir Ş. KVK ve İşlenmesine ilişkin üye/ziyaretçi aydınlatma metni

TükoDer İzmir
TÜKODER İZMİR ŞUBESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÜYE/ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
 
   Bu metin, Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) İzmir Şubesine ait web sayfamızı (www.izmirtukoder.org.tr) kullanarak şikayet veya üyelik başvuru formunu kullanarak üyelik başvurusunda bulunan tüketicilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında TAAHHÜTNAMEMİZDİR.
 
   Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Rıza Metni
  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
   Kanun kapsamında;
   Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak,
   İşleme; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlanmıştır.
 
   1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve TükoDer İzmir Şubesi Veri Sorumlusu Konumu
      TükoDer İzmir Şubesi; üyelerine ve şikayet başvurusunda bulunan ziyaretçilerine (Metinde “Dernek Üyesi ve Ziyaretçi” olarak anılacaktır) ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı KVKK 10. Maddesinden hareketle aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları dernek üyesi, ziyaretçi ve web sayfamızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. TükoDer İzmir Şubesi işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 
   2. Kayıtlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:
       Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
     - Web sayfası/mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek (İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)’ne üyeler kayıt edilerek, gerçek kişi olup olmadıklarına bakılır), 
     - İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
     - Dernek üyesi ve ziyaretçi ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, etkinlik ve faaliyetleri aktarmak,
    - Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek (Üye aidat ödemelerinin takibi, üyelik bilgilerindeki değişikliklerin işlenmesi, ıslak imzalı üye başvuru formunun alınması vb.) ,
     - Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
     - Dernek üyesi, ziyaretçi ve web sitesi kullanıcılarının memnuniyetini artırmak, elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
     - Şubesi bulunduğumuz TükoDer Genel Merkezi tarafından talep edilen Dernek üyesi ve ziyaretçilere ait bilgileri aktarmak,
     - Etkinliklerle ilgili üye şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
     - Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
     - Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmektir.
 
   Dernek üyesi ve ziyaretçilere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı;
   Dernek üyesi ve ziyaretçilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve genel kural olarak dernek üyesi ve ziyaretçi onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
   Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile gerektiğinde paylaşılacaktır.
   Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.
 
    3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
     Kişisel veriler, dernek üyesi ve ziyaretçilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca TükoDer İzmir Şubesi tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
    4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcı Hakları:
        Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
        a) Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
        b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
        c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
        ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
     d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
       e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
      f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
    Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından info@izmirtukoder.org.tr web-mail adresine, TükoDer İzmir Şubesi tarafından geliştirilen 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin politika çerçevesinde değerlendirilmek üzere iletilebilecektir. TükoDer İzmir Şubesi, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. TükoDer İzmir Şubesi taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 
    Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@izmirtukoder.org.tr veya iztukoder@gmail.com kurumsal e-posta adresinden (İsim Soyad, e-posta adresiniz ile) dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.